یاد بگیرید دقیقا چگونه حلقه شنا بادی را در 2 روز بهبود دادم

شکل ظاهری آنها همانند دلفینهای امروزین بود و در ائوسن پسین در مصر، جنوبشرقی آمریکای شمالی، اروپا، و زلاندنو پ

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

شکل ظاهری آنها همانند دلفینهای امروزین بود و در ائوسن پسین در مصر، جنوبشرقی آمریکای شمالی، اروپا، و زلاندنو پدیدار شدند. پیشنهنگان نسبی بسیار گسترده از نهنگهای آغازین بودند که در مناطق گوناگونی از جهان از جمله هند-پاکستان، مصر، جنوبشرقی ایالات متحده، اروپا، و آفریقا زندگی میکردند. جمجمهٔ اغلب آببازسانان دنداندار فاقد تقارن است به گونهای که استخوانها و ساختارهای نرم آناتومیک در بخش راست بزرگتر از بخش چپ هستند. به نسبت پاکنهنگان و دیگر پستانداران معمولی خشکیزی، روزنه آروارهای و کانالهای آرواره در این نهنگها بسیار بزرگتر شده بود. پاکنهنگان نخستین نهنگهای روی زمین بودند که در ائوسن آغازین در نزدیک ۵۰ میلیون سال پیش در منطقهای که امروزه پاکستان نامیده میشود، زندگی میکردند. در شمالشرقی پاکستان و بعدها شمالغربی هند به وفور پیدا شدهاند و ویژگیهای این سازند دانشمندان را به این باور رساندهاست که پاکنهنگان در محیطی رودخانهای زندگی میکردند. این کلاد دارای پنج سرده بود که مشخصهشان جمجمههای بلند و باریک و فکها و پاهای عقبی قوی بود. هیچ پیشنهنگ شناختهشدهای دارای مهرههای دمی پشتی (خلفی) که نشان از وجود باله داشته باشند، نبودهاست. ᠎Post has  been cre ated wi th G᠎SA Content Generator ​DE᠎MO !

در این روزهای خجسته از طرف شاهان و بزرگان افغان به ورزشکاران انعام داده میشد که این انعام تا اکنون دوام دارد. استخوانهای تحلیلرفتهٔ پاهای عقبی بسیار صاف شده بودند و توانایی خم شدن خود را از دست داده بودند. استخوانهای این گروه از کهنآببازسانان نشان از توانایی تعدادی از آنها - به استثنای ائوستوس و جرجیاستوس - در حرکت بر روی زمین دارند. استخوانهای یافت شده از تعدادی از این نهنگان آغازین نشاندهنده آن هستند که آنها با دمهای قوی خود در کنار پاهای عقبی نیرومند اقدام به شنا میکردند. که از دید چینهشناسانه درست بالای سر هارودی قرار دارد، یافت شدهاند. سنگوارههای بیشماری از این جانداران در نیمکره شمالی، به ویژه مصر، یافت شدهاند. این مسابقه با حضور زیاد تماشاچیان همراه بود؛ که در نتیجه بازی ۳ بر ۱ به نفع تیم هندوستان خاتمه یافت؛ که از جانب افغانستان همان یک گول را عبدالغفور ساجر به ثمر رساند. Th is po st has  been creat ed by G​SA Co᠎nt ent Generator DE​MO !

راهرونهنگان پاهای عقبی دراز و نیرومندی به ویژه در بخشهای درشتنی و نازکنی داشتند که در انتها به انگشتانی بلند میرسیدند. آنها همچنین افزایش در اندازه فرورفتگی زیرخاری داشتند. فرورفتن کامل در آب همچنین به آنها امکان دوری از پرتو فرابنفش خورشید را - در صورتی که همچون اسبهای آبی کنونی موی چندانی نداشتند - میداد. آنها وزنی میان ۱۴۱ تا ۲۳۵ کیلوگرم داشتند و به نظر میرسد که پاهای عقبی کشیده امکان تحرک بیشتری به آنها در محیط آب میدادهاست و همچون پارو از آنها بهره گرفته میشدهاست. اگرچه بعضی آببازسانشناسان بر این باورند که B. isis از پاهای کوچک عقبی خود برای نگه داشتن شریک جنسیش در هنگام آمیزش بهره میگرفته، عدهای دیگر آنها را تنها اندامهایی زائدهمانده بدون کارکرد ویژه میدانند. چنین چیزی به معنای آن است که هیمالیاستوس یا در محیط آب شیرین با دسترسی گاه به گاه به محیط اقیانوسی زندگی میکرد یا نمونهٔ یافت شده در کنار رودخانه مرده و جسدش توسط آب به اقیانوس برده شدهاست. پیشنهنگان و رمینگتوننهنگان هر دو از نیای مشترکی از راهرونهنگان پدید آمدند که در آغاز دوره لوتتین زندگی میکرد.

از این رو، امروزه باور بر این است که راهرونهنگان حلقه میان ورود آببازسانان از آب شیرین به آب شور بودهاند. مغز آببازسانان (به ویژه بعضی گونههای دلفینها) از جمله بزرگترین مغزها در میان پستانداران بهشمار میروند. به همین ترتیب با گذشت زمان در سرطان ۱۳۱۴ خورشیدی برنامههای اساسی ورزش در مکاتب مرکز از سوی وزارت معارف ترتیب و رقابتهای ورزشی میان تیمهای فوتبال، والیبال و هاکی به گونه رسمی برگزار گردید که مسؤولیت ریاست تربیت بدنی را در وزارت معارف نخست میا فاروق شاه خان و بعداً میر عبد الرشید بیغم به عهده داشت. بعد از ثبت و مستقل شدن این سبک ورزشی در کمیته ملی المپیک این این مربیان به جلب و جذب آموزش و پروش شاگردان پرداختند. کمیته ورزشی افغانها در اروپا(به انگلیسی: Afghan Euro Sport) یک نهاد ورزشی واجتماعی متکی بر اصل بیطرفی کامل در امور سیاسی مذهبی منطقهای، نژادی و جنسی بوده ویک نهاد غیر وابسته، مستقل و دموکراتیک میباشد. در سال ۱۳۳۸ هجری خورشیدی بنیاد پرورش اندام و وزنبرداری توسط یک نفر آمریکایی و گروهی از جوانان مانند استاد عبدالشکور ولی از ورزشکاران وزنبرداری، کپتان بابا پیلوت، عبدالاحمد، محمدعلی شناور، بریالی ناصری، روحالله و وسایر جوانان گذاشته شد.

اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و نحوه استفاده از حلقه شنا کودک دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن