بهترین برنامه بدنسازی برای افزایش حجم در آقایان!

یک سری فاکتورها برای پی بردن به همین قضیه وجود دارد، همین یعنی این‌که ممکن میباشد حتی نیاز نباید شما به طور قط

توسط ATRINNEWS در 9 اسفند 1400
یک سری فاکتورها برای پی بردن به همین قضیه وجود دارد، همین یعنی این‌که ممکن میباشد حتی نیاز نباید شما به طور قطع هر 4 هفته یک بار برنامه را تغییر تحول دهید، البته اگر به 4 هفته رسیدید و مورد ها زیر وجود داشت، پس وقت تغییر و تحول رسیده! به این نکته اعتنا نمایید هر فرد می بایست مهم دقت به خصوصیت هایی که دارد، برنامه بدنسازی مخصوص به خویش را داشته باشد و برنامه بدنسازی که به جهت دوستتان مناسب است، صرفا برای شما مطلوب نمی باشد و ممکن میباشد از آن عاقبت دلخواهتان را نگیرید. برای به کار گرفتن هر مجموعه عضلانی به شیوهای چند سطحی بایستی تمرینات گوناگونی انجام دهید. به جهت پیوستگی معضل عضله‌ها پایین تمرین می بایست اصل بیش تر بار تدریجی را رعایت کنیم؛ یعنی تدریجاً فشاری را که بر ماهیچه‌ها وارد می‌کنیم به شیوهای در دست گرفتن شده ارتقاء دهیم. اما اگر مثبت نگاه کنیم می بایست بگوییم این اشخاص مطمئناً فوایدی از تمرینات نصیبشان میشود، مثلاً کمتر فرایند از دست دادن بافت عضله که طبیعتاً اصلی افزایش سن روی میدهد، اما آنان میتوانند خیلی عمده از اینها از تمرینات خود بهره ببرند. پس از تمرینات پا یک سری دقیقه پیاده بر روی یا این که هوازی سبک به همپا ۱۰ دقیقه گیرایی داشته باشید تا عضلاتتان در گیر گرفتگی نشود. حساس مصرف کراتین در دوره حجم عضلاتتان قدرت بیشتری داشته و در عاقبت میتوانید وزنههای سنگینتری بلند نمایید که ترجمهاش می گردد خود عضله! این روش به یک برنامهریزی حرفهای نیاز داراست که شامل وعدههای غذایی، میانوعدهها، تمرینات منظم قدرتی و هوازی و پشتکار میشود. یک شیوه دیگر به جهت تغییر‌و تحول برنامه تمرین تغییر و تحول فشار وارد بر عضله به وسیله تغییر تمریناتی هست که انجام میدهید. مقصود ازنوشتن همین برنامه این هست که طراحی یک برنامه بدنسازی را تام توضیح دهیم.برای این‌که یک برنامه بدنسازی طراحی کنیم درقدم اول بایستی تعداد روزهایی که قراراست تمرین داشته باشیم مشخص شود و به طور معمول تعداد روزهای تمرین به طور متعادل ۳تا۴روز در هفته آن هم به مدت یک تا یک ساعت ونبم می باشد.بسیاری از ورزشکاران فکرمیکنند که تمرین بخش اعظم سبب ساز پرورش بیشتر تن و عضلات می شود که خطا است زیرا بدن احتیاج به ریکاوری واستراحت عضله‌ها دارااست و معمولا هم اکثری از ورزشکاران حرفه ای چهارروز در هفته تمرین میکنند.در گام دوم می بایست حرکات چندمفصلی را در تمرین خود جای بدهید که به طور معمول همان ۳حرکت چندمفصلی در یک روز تمرینی کافی می باشد به طور نمونه حرکات تعدادی مفصلی به جهت قسمت زیر تنه وپاها میتواند تمرینات اسکوات های متعدد ددلیفت های سنگین و… مکمل ال گلوتامین یک عدد از آمینواسیدهایی میباشد که باید آن را در رژیم مکملی ارتقا حجمتان بگنجانید. وی باور دارد که دست کم سه جلسه در هفته، بر اساس یک برنامه ساختار یافته باید تمرین کرد. پس شما می بایست علاوه بر ورزش در سایر ارتفاع روز هم فعال باشید. ماهیچه ها به جهت این طراحی شدهاند که در یک فضای سه بعدی حرکت کنند. یک خبر دوچندان خوب به جهت کل آقایان می باشد که آن ها اهمیت کنترل نمودن متغییرهای تمرینی در یک برنامه بدنسازی مطلوب و ریکاوری صحیح بدن میتوانند خود را در مسیر رسیدن به یک بدن هیکلی و برنامه بدنسازی خشک عضلانی قرار بدهند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه برنامه بدنسازی جرم به جهت وزن 50 تا 60 بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب