اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخصهای مورفو-فیزیولوژیکی انگور تحت تنش شوری

وی در ادامه دارای اشاره به ارزشمندی بعضی کودها مثل کود سولفات پتاسیم که قیمت آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان ا

توسط ATRINNEWS در 1 فروردین 1401
وی در ادامه دارای اشاره به ارزشمندی بعضی کودها مثل کود سولفات پتاسیم که قیمت آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: همین محصولات کناره سود قابل قبولی حتی نسبت به سایر فرآوردههای پتروشیمی دارند. به کارگیری می شود. بهتر می باشد این کود در اوایل رویش آیتم مصرف قرار گیرد بنابراین زمان کاشت محصول و یا این که روند اول رشد زمانه قابل قبولی برای کوددهی است. اصلی هدف تحلیل اثرات دورهای متعدد آبیاری و کاربرد مقادیر مختلف کود پتاسیم در خاک، بر عملکرد و اجزای کارایی جو سوای پوشینه، آزمایشی حساس کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های تام تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانش گاه آزاد میبد معلم یزد در سال 1388 انجام گرفت. در پایان فصل رشد، عملکرد دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همچنین اجزای کارایی دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو سوای پوشینه اندازه­گیریشد. سولفات پتاسیم برای این محصولات ترجیح دیتا می شود، که شامل تنباکو و بعضی میوه ها و سبزیجات است. تیمارهای آزمایش شامل سه بدور متعدد آبیاری شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار سطح کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. مقایسه متوسط دورهای متفاوت آب پاشی نشان اعطا کرد بیشترین و کمترین وزن هزار دانه جو به ترتیب در دورهای آب پاشی 7 و 21 روز یکبار آب پاشی و برابر مهم 36.7 و 38.7 گرم به دست آمده است. نتیجه ها نشان بخشید بیشترین عملکرد و اجزای آن در تیمار 7 روز یکبار آب پاشی به­میزان 3147 کیلوگرم در هکتار حاصلشده که دارای افزایش به دور آب پاشی به 14 و 21 روز یکبار به ترتیب اهمیت کاهش 12 و 43 درصدی به­میزان 2761 و 1792 کیلوگرم در هکتار رسیده است. روزگار مناسب به جهت دادن کود پتاش به گیاهان چه وقتی است؟ وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی پتاسیم سولفات سم وب وب سایت خود باشید.
آخرین مطالب